Flash Vijesti

Statut

Na osnovu člana 33 st 9  Zakon o manjinskim pravima i slobodama (“Službeni list RCG ” br. 31/06, 51/06 i 38/07 ) Romski savjet, na konstitutivnoj sjednici održanoj  21.  juna  2013. godine donosi:

 S T A T U T

Romskog savjeta

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Statut je najviši pravni akt Romski savjet (u daljem tekstu:Savjet) kojim se  u skladu sa zakonom, uredjuju  nadležnosti, organizacija, način rada, finansiranja  i druga  pitanja od značaja za rad Savjeta.

 Član 2.

Savjet je tjelo  izabrano na dobrovoljnoj osnovi, slobodnog izbora, identiteta i demokratičnosti, koje je najviši zastupnički organ romske nacionalne manjine  i time legitimno predstavničko tijelo romske   nacionalne manjine na teritoriji  Crne Gore.

Član 3.

Savjet čine  pripadnici romske nacionalne zajednice u Crnoj Gori .

Članovi Savjeta vrše svoju funkciju u cilju ostvarivanja individualnih i kolektivnih prava pripadnika romske nacionalne zajedinice na  teritoriji  Crne Gore, u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom.

Član 4.

Savjet ima svojstvo pravnog lica.

Svojstvo pravnog lica Savjet stiče upisom u evidenciju nadležnog miistarstva

 

Član 5.

 

Sjedište Savjeta je Podgorici Ul. Kralja Nikole br. 41

 Član 6.

 

Savjet ima svoje simbole – amblem i logo.

Simboli Savjeta i njihova upotreba uredjuju se posebnom odlukom

Član 7.

Savjet ima pečat i štambilj.

Pečat Savjeta je okruglog oblika veličine 35 mm i tekstom u koncentričnim krugovima na obodu pečata ,na crnogorskom jeziku koji glasi : Crna Gora “ Romski savjet ” i na romskom jeziku koji glasi:  “Romano Savjeto”.

U sredini pečata može biti amblem .

 

II . SAVJET

 

1. Sastav Savjeta

Član 8.

 Izbor članova Savjeta vrši se u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o načinu rada skupštine elektora za izbor savjeta nacionalnih manjina.  Mandat članova Savjeta traje 4 godine. Savjet ima  17 članova.

 Član 9.

Savjet odlučuje, po pravilu, večinom glasova prisutnih članova, ukoliko za pojedina pitanja nije ovim statutom predvidjen drugačiji način odlučivanja.

 

 Član 10.

Savjet ima Predsjednika i dva podpredsjednika.

Savjet ima Upravni Odbor.

Savjet ima  Sekretara.

 

2. Prava i obaveze članova Savjeta

 

Član 11.

Članovi Savjeta imaju ista prava i obaveze utvrdjene ovim statutom i drugim aktima savjeta.

Član Savjeta ima prava i obaveze da:
1. učestvuje u radu Savjeta i njegovih radnih tijela,

2. daje svoje predloge, mišljenja, sugestije o pitanjima iz nadležnosti Savjeta,

3. odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Savjeta,

4. učestvuje u pripremanju i izvršavanju odluka Savjeta,

 

 Član 12.

Članu Savjeta  mandat prestaje:

1)    Istekom mandata ,

2)    Ako nastupi  smrt člana savjeta

3)    Podnošenjem ostavke na lični zahtjev,

4)    Razrješenjem,

5)    u drugim slučajevima propisanim zakonom ili propisom donijetim na osnovu zakona

Savjet će razriješiti člana savjeta:

  • ako je osudjen  za krivično dijelo koje ga čini nepodobnim za vršenje funkcje člana Savjeta
  • ako svojim ponašanjem naruši ugled Savjeta
  • ako zloupotrebljava savjet da bi zadovoljio svoje lične interese
  • ako opstruira rad Savjeta i neopravdano  nedolazi na sastanke savjeta
  •  ne poštuje odluke savjeta.

U slučajevima iz stava 1,2,3,4 i 5 ovog člana na  mjesto člana Savjeta kojem je prestao mandat dolazi član elektorske skupštine , koji je sledeći na rang listi  tj. koji je po glasovima zauzeo 18 mjesto na  elektronskoj skupštini.

 

 3.Nadležnost  Savjeta

 

Član 13.

 Savjet:

 

1)    predstavlja i zastupa interese romske manjine ;

2)    podnosi predlog državnim organima, organima lokalne uprave i javnim službama za unapređenje i razvoj prava manjina i njihovih pripadnika;

3)    podnosi inicijativu predsjedniku države da zakon kojim se narušavaju prava manjina i njihovih pripadnika ne proglasi;

4)    učestvuje u planiranju i osnivanju vaspitno-obrazovnih institucija;

5)    daje mišljenje na predmetne programe koji izražavaju posebnost manjina;

6)    predlaže upis određenog broja studenata na Univerzitet Crne Gore;

7)    pokreće inicijativu za izmjenu propisa i drugih akata kojima se uređuju prava pripadnika manjina;

8)    učestvuje u odlučivanju o načinu predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa romske inacionalne zajednice, predlaže nacionalne simbole, znamenja i praznike  romske  nacionalne zajednice  Savjetu za nacionalne manjine

9)    odlučuje o pojedinim pitanjima u oblasti ,obrazovanja ,informisanja na romskom jeziku , kulture i drugim oblastima u skladu sa zakonom i medjunarodnm aktima,

10) osniva ustanove u oblasti ,obrazovanja,informisanja na romskom jeziku i kulture,osniva fondacije,

11)  daje mišljenje organima države,  ili jedinice lokalne samouprave,prilikom odlučivanja o pitanjima iz oblasti ,obrazovanja,informisanja na romskom jeziku i kulture,

12)  obraća se organima države, jedinice lokalne samouprave u vezi pitanja koje se odnose na položaj i prava romske  nacionalne zajednice.

13)  podnosi inicjativu, ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti zakona i drugih propisa,  kojima se narušava pravo romske manjine,

14) podnosi ustavnu  žalbu protiv pojedinačnih akata državnih i drugih organa i organizacija kojim se  narušava pravo pripadnika romske manjine

15) Uspostavlja saradnju sa pripadnicima romske nacionalne manjine u drugim državama ,

16)  na osnovu uzajamnih interesa i ravnopravnosti sarađuje i sklapa sporazume sa     domaćim i stranim institucijama i jedinicama lokalne uprave.

17)  predstavlja težnje i interese romske nacionalne manjine koja živi na teritoriji  Crne Gore  pred državnim   i drugim organima i medjunarodnim  institucijama.

18)  Imenuje predstavnike u međunarodnim organizacijama i institucijama

19) u skladu sa Ustavom i Zakonom donosi svoj Statut, Poslovnik i druge akte.

20) bira i razrješava Predsjednika, potpredsjednike Savjeta,  članove Iupravnog  odbora Savjeta i sekretara Savjeta, vodeći računa o rodnoj ravnopravnosti

21) utvrđuje organizaciju i zadatke privremenih radnih tjela,

22)  usvaja budžet i završni račun,

23) Vrši ostale nadležnosti utvrdjene zakonom, drugim propisom ili ratifikovanim medjunarodnim dokumentima,

 

4. Predsjednik i podpredsjednici Savjeta

 

Član 14.

Savjet ima Predsjednika  i dva   podpredsjednika.

Predsjednika i podpredsjednike bira Savjet iz redova svojih članova.

 

Član 15.

Predsjednika Savjeta  bira  Savjet tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja članova, na vrijeme trajanja mandata Savjeta.

Prijedlog za izbor Predsjednika Savjeta može podneti predsjednik savjeta ili najmanje 2  člana Savjeta.

 Član 16.

Podpredsjednike Savjeta   bira Savjet  javnim glasanjem, na predlog predsjednika ili 2 člana savjeta, većinom od ukupnog broja članova Savjeta.

 

Član 17.

 

Predsjednik i potpredsjednici Savjeta za svoj rad odgovaraju Savjetu.

 

Član 18.

 

Na prestanak madata predsjednika i potpredsjednika  Savjeta, predsjednika i podpredsjednika Upravnog  odbora  i sekretara Savjeta , shodno se primjenjuju odredbe člana 12 statuta.

 

Član 19.

Predsednik Savjeta
1. predstavlja i zastupa Savjet
2. predlaže plan rada Savjeta,
3. saziva i predsjedava sjednicama Savjeta,
4. predlaže kandidate za predsjednika budućeg Savjeta , imenuje podpredsjednike i   članove  upravnog odbora Savjeta, kao i sekretara Savjeta,
5. stara se o evidentiranju postavljenih pitanja od strane članova Savjeta na sastancima savjeta i prati postupak davanja odgovora na ista,
6. pomaže rad članova Savjeta,
7. potpisuje odluke Savjeta i zapisnik sa sjednice Savjeta,
8. ima pravo da inicira sazivanje sjednice  Upravnog Odbora Savjeta,
9. odgovara za zakonitost u poslovanju Savjeta,
10. usmerava rad Sekretara Savjeta ,
11. Nalogodavac je finansijskih sredstava

12. vrši druge poslove koji nijesu stavljeni u nadležnost drugih organa ili radnih tijela

 

 

Član 20

Podpredsjednik Savjeta

 

Podpredsjednik Savjeta, zamjenjuje predsjednika  savjeta u slučaju  njegove odsutnosti ili duže spriječenosti usled bolesti ili nekih drugih okolnosti, i vrše poslove iz djelokruga i opisa poslova  predsjednika savjeta.

 

 

IV UPRAVNI ODBOR

 

1. Sastav Upravnog Odbora

Član 21.

 

Upravni odbor čine  2 podpredsjednika Savjeta koji ulaze po automatizmu-po funkciji,  i 3 člana  savjeta koji se biraju javnim glasanjem na prijedloge članova savjeta. Predsjednika i podpredsjednika upravnog odbora imenuje  Savjet. Predsjednik i sekretar po funkciji prisustvuju sjednicama Upravnog Odbora.

Član 22

 

Članovi upravnog odbora za svoj rad odgovaraju Savjetu.

Upravni odbor je obavezan da periodično, ali najmanje jedanput godišnje podnose izvještaj o svom radu  savjetu i predsjedniku savjeta.

 

2.Nadležnosti upravnog odbora

.

Član 23.
Izvršni odbor :

1)    Priprema materijale koji se razmatraju za sjednice Savjeta,

2)    Daje mišljenja, sugestije i predloge Savjetu za donošenje odluka ,

3)    Obavlja i druge  poslove koje im povjeri Predsjednik Savjeta.

4)    Članovi upravnog odbora su dužni da u potpunosti poštuju  odluke koje se donose na sastanku  savjeta i upravnog odbora.

5)    Članovi upravnog odbora  ne smiju da u javnost plasiraju  bilo kakve informacije, koje se tiču  rada savjeta ili upravnog odbora, sve dok savjet  ne odobri takvu mogućnost.

 

V . SEKRETAR SAVJETA

 

Član 24.

 

Sekretara Savjeta bira Savjet javnim glasanjem, na predlog Predsjednika Savjeta, većinom od ukupnog broja članova, na vreme trajanja mandata Savjeta.

Za sekretara Savjeta može biti izabrano lice koje ima srednju, višu ili  visoku  stručnu spremu, poželjno bi ipak bilo da  to bude osoba sa visokom stručnom spremom, zbog monitoringa zakonitosti u radu savjeta i upravnog odbora.

 

Član 25.

Sekretar Savjeta:
1. rukovodi stručnom službom Savjeta,
2. stara se o obavljanju poslova u vezi sa radom Savjeta,
3. priprema prijedloge odluka čije donošenje spada u nadležnost Savjeta, Predsjednika Savjeta ili upravnog odbora Savjeta,
4. vrši nadležnosti koje mu Savjet povjeri,
5. učestvuje u radu Savjeta , upravnog odbora i privremenih radnih tijela
6. upozorava Savjet, Predsjednika Savjeta, upravni odbor ili radna tjela ako postoje  eventualne protivzakonitosti.
7. daje  mišljenje u vezi predloga koji se nalaze na dnevnom redu Savjeta, upravnog odbora ili radnih tjela Savjeta,
8. Vodi zapisnike sa sjednica Savjeta, upravnog odbora ili radnih tjela Savjeta,
10. stara se o stručnoj pripremi predloga odluka Savjeta, upravnog odbora ili radnih tjela Savjeta,
11. rješava o pravima i obavezama  zaposlenih,
12. pomaže Predsjedniku Savjeta prilikom pripreme i sazivanja sjednica Savjeta,
13. pomaže rad Savjeta, funkcionera, radnih tjela i članova Savjeta,
14. Izvršava druge poslove koje mu povjere Predsjednik Savjeta.

15. Stara se o zakonitosti i sprovođenju  odluka Savjeta i  Predsjednika vezane za materijalno finansijsko poslovanje.
16. Izvršava druge poslove koje mu nalože Predsjednik Savjeta.

 

Član 26.

 

Sekretar Savjeta za svoj rad odgovara Savjetu i Predsjedniku Savjeta.

VII.    FINANSIRANJE RADA SAVJETA

 

Član 27.

Finansiranje rada Savjeta se vrši iz budžeta, donacija, poklona, i drugih vidova pomoći u skladu sa Zakonom.

 

Član 28.

 

 

VIII.  SAZIVANJE  ELEKTORSKE SKUPŠTINE

 

  1. Članovi elektorske skupštine mogu inicirati sazivanje vanredne elektorske skupštine, ako se dokaže da  Romski savjet ne ispunjava svoje obaveze iz člana 35  zakona o manjinskim pravima i slobodama.
  2. Inicijativa se podnosi izbornoj komisiji, koja je organizovala elektorsku skupštinu.
  3. Inicijativu za sazivanje vanredne elektorske skupštine podnosi najmanje 32  člana elektorske skupštine romskog savjeta.
  4. Ako ta inicijativa dobije potrebnu većinu ( 32 elektora), izborna komisija je dužna da  o predloženoj inicijativi u roku od 30 dana  obavjesti Ministarstvo manjina.
  5.  Ako Ministrastvo za ljudska i manjinska  prava, utvrdi da Romski savjet ne ispunjava svoje obaveze iz člana 35  zakona o manjinskim pravima i slobodama,  raspušta postojeći savjet i u roku od 30 dana raspisuje nove izbore za članove romskog savjeta

 

IX.     PRAVNI AKTI SAVJETA

 

Član 29.

Pravni akti Savjeta i organa Savjeta su: statut, odluke, rešenja, zaključci, preporuke uputstva, pravilnici i poslovnici.

 

X   ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30.

Statut Savjeta se donosi večinom glasova izabranih članova Savjeta.

Predlog za promenu Statuta može podneti najmanje 11  članova Savjeta.

Za promenu Statuta se primenjuju pravila koja se odnose na njegovo donošenje.

 

Član 31.

 

 

Statut stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja.

Predsjedavajući

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*