Flash Vijesti

Sastanak sa delegacijom RTCG (programa za manjine)


Dana 08.12. tekuće godine pomenuta delegacija je posjetila Romski savjet u cilju sagledavanja i poboljšavanj rada programa za manjine. Prisutni sa strane RTCG su bili uredni Programa za manjine g-din Musa Gjoka i urednik Redakcije na jezicima manjinskih zajednica g-din Bogić Rakočević.
Na sastanku su prezentovne pozitivne strane koje Javni servis potencira na polju izvještavanja na romskom jeziku, kao i prikazanoj slici romske populacije koja se polako mijenja i prikazuje u relnom stanju izvještavanoj sa terena.
Svakako da prostora za poboljšanjem ima kako u polju programa kao i u pogledu angažovanih, jer svakako da je zajednički zaključak da je jedna osoba premalo u redakciji. Kako je u sistematizaciji bilo predviđeno za osobom sa visom stručnom spremom na mjestu urednika sa poznavanjem romskog jezika, odmrznuta pozicija 2014 godine je ponovo usled kolektivnih ugovora i najviše nedostatka kadra ponovo u pitanju da li će se u takvom obliku zadržati.
Kako je od strane Savjeta potencirano na visokoj spremi, Komisija za praćenje programa na Albanskom i jezicima manjina je saglasna da se na to mjesto primijeni afirmativna akcija i primi novinar sa manjom stručnom spremom. Mišljenja o tome su pozitivna od strane prisutnih ali pod određenim uslovima: novinar mora da zna romski jezik i da zadovolji audio vizuelne kriterijume kojih se svaka novinarska kuća mora pridržavati a pogotovu kad je riječ o Javnom servisu.
Svakako da sva priča ostaje nezvanična do dijela kada bude pomenuta Komisija inicirala ka Savjetu RTCG koji je nadležan da pošalje inicijaciju ka Skupštini CG i tek tada može se naložiti Menadžmentu za promjenom i potražnjom radnog mjesta, tj. proširenjem romske redakcije.
Pored ovih sistemskih riješenja ustanovile su se da bilo koje željene promjene budu nastupile budu usaglašene u dogovoru urednika redakcija i savjeta radi što boljih rezultata.
Opšti zaključak je da je rad redakcije u skladu sa principima koje potencira Savjet, a to je prikazivanje ove populacije u realnom svijetlu i da su aktuelni problemi prikazani ali da treba povećati broj emisija o kluturi

 

Leave a Reply