Flash Vijesti

Sastanak radne grupe za praćenje sprovođenja preporuka Savjeta Evrope za Okvirnu konvenciju o manjinskim pravima

Podgorica 24.06.2019.godine

U organizaciji Ministarstva za ljudska i maninska prava održan je sastanak članova radne grupe za praćenje sprovođenja preporuka Savjeta Evrope za Okvirnu konvenciju o manjinskim pravima.
Tema sastanka bilo je Treće Mišljenje Savjetodavnog Komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. U ovom izvještaju koji je rezultat razgovora članova Savjetodavnog odbora sa predstavnicima institucija sistema kako i sa svim relevantnim organizacijama i subjektima koji se bave poštovanjem prava nacionalnih manjina data je generalno pozitivna ocjena o stanju poštovanja Okvirne konvencije za zaštitu manjinskih prava u Crnoj Gori.
U trećem mišljenju se između ostalog kaže: “Crna Gora održava pozitivan pristup primjeni Okvirne konvencije, a Savjetodavni odbor posebno bilježi opšti napredak u zakonodavnom i institucionalnom okviru. Povećane su kazne za one koji čine djela diskriminacije, govor mržnje je kriminalizovan, a što je najznačajnije ‘promocija jednakosti’ je predviđeno Zakonom o zabrani diskriminacije, koji kaže da korake koji imaju za cilj rješavanje nejednakosti i nepovoljnog položaja u kojem se mogu naći, između ostalih, pripadnici nacionalnih manjina, neće se smatrati diskriminacijom koja je zabranjena zakonom. Povjerenje u instituciju Ombudsmana, Zaštitnika ljudskih prava, povećalo se tokom tog perioda, a broj predmeta se povećao u skladu s tim”.
Osim pozitivnih ocjena izvještaj sadrži i niz preporuka za hitno djelovanje među kojima se izdvajaju:
– preduzeti mjere za poboljšanje socijalne i ekonomske situacije Roma i Egipćana, posebno kroz povećanje mogućnosti zapošljavanja i osiguranje djelotvornog pristupa zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i stanovanju, u bliskoj saradnji sa zainteresovanim zajednicama i na osnovu redovno i sistematski prikupljenih, sveobuhvatnih, pouzdanih podataka o položaju pripadnika tih zajednica;
– preduzeti dalje korake za poboljšanje pohađanja nastave romske i egipćanske djece, a da se pritom ne smanji standard obrazovanja, uključujući i angažman u zajednici s naglaskom na važnost obrazovanja i rješavanje, između ostalih, problema ranog prisilnog braka. Trebalo bi obezbijediti dugoročnu podršku programu romskih medijatora u predškolskom i osnovnom obrazovanju, bez obzira na broj učenika, a vlasti treba da osiguraju da medijatori budu zaposleni na osnovu sigurnih dugoročnih ugovora;
– ponovo uvesti predmet “Građansko obrazovanje” u obavezni nastavni plan i program; uvesti obavezno obrazovanje nastavnika o upotrebi 20% nastavnog plana i programa rezervisanog za obrazovanje u lokalnom području, kako bi se osiguralo da su tolerancija, međukulturalni dijalog i uzajamno poštovanje među osnovnim principima obrazovne politike i prakse; osmisliti sveobuhvatne i dugoročne mjere kako bi se poboljšala dostupnost podučavanja na državnom jeziku u sistemu javnog obrazovanja putem uravnoteženog pristupa koji sadrži paralelne mjere za adekvatnu zaštitu i promovisanje jezika nacionalnih manjina, uključujući uvođenje metodologije višejezične nastave;
– proširiti afirmativne akcije za brojčano male nacionalne manjinske zajednice, posebno za Rome, kako bi se osiguralo jednako postupanje prema takvim zajednicama u pogledu pragova u izbornom zakonodavstvu.
Članovi radne grupe pozvani su da do petka 28.juna dostave svoje komentare na izvještaj kako bi oni ušli u konačni tekst ovog dokumenta.
Predstavnik Romskog savjeta Andrija Đukanović, upoznao je prisutne sa time da je Savjet dao svoje komentare na izvještaj kao i da izvještaj objektivno prikazuje stanje poštovanja prava manjina u Crnoj Gori naročito romske zajednice. Ocjene koje stoje u tekstu izvještaja, kako je istakao, korespondiraju sa onim što su stavovi Savjeta i uglavnom se poklapaju sa ocjenama ovog predstvaničkog tijela romskog naroda.
Ovaj izvještaj, kako je naveo Leon Đokaj iz Ministarsva manjina doživjeće određene promjene nakon dostavljanja komentara od predstavnika institucija i organizacija koje se bave pravima manjina a konačan tekst biće preveden na albanski i romski jezik. Gospodin Đokaj izarazio je nezadovoljstvo što predstavnici državnih organa i ministarstava nije danas bili prisutni na sastanku i najavio da će se sastanak sa istom temom još jedanput organizovati posebno za predstavnike sistema. On je kazao da su oni najpozvaniji da daju komentre na izvještaj jer su njihove nadležnosti takve da oni utiču na kreiranje zakonske regulative i njeno sprovođenje u praksi. Oni su, kako je istakao, najodgovorniji i njihovo prisustvo i aktivan doprinos radu ove radne grupe je od velikog značaja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*