Flash Vijesti

Saradnja sa Odborom za ljudska prava i sloboda

Romski savjet ima uspostavljenu saradnju sa brojnim državnim institucijama i organizacijama. Saradnja se ostvaruje sa ciljem da se utiče na poboljšanje položaja romske zajednice. Izmeću ostalih institucija, savjet je ostvario sardanju i sa Skupštinom Crne Gore odnosno njenim odborom za ljudska prava i slobode i njegovim predsjednikom Halilom Dukovićem. Budući da odbor razmatra zakonska rješenja ali i mnogobrojne izvještaje držanih i međunarodnih organa o stanju ljudskih prava a tiome i prava romske zajednice, neophodna je tješnja saradnja sa savjetom romskog naroda kao bi se dobila realna slika položaja Roma i mjere i zakonska rješenja kreirala takjo da odgovaraju potrebama ove grupacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*