Flash Vijesti

Poziv za učešće na elektorskoj skupštini

Na osnovu člana 33 stav 10 Zakona o manjinskim pravima i slobodama (Službeni list RCG, br. 31/06, 51/06 i 38/07 i Službeni list Crne Gore, broj 002/11, 008/11 i 031/17), i na osnovu člana 6 Pravila za izbore članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice (Službeni list Crne Gore, broj 58/2017 od 22.09.2017), Romski savjet u Crnoj Gori, objavljuje

P O Z I V
za učešće na elektorskoj skupštini

Pozivaju se pripadnici romske populacije da se prijave za učešće na elektorskoj skupštini za izbor članova Romskog savjeta u Crnoj Gori. Pravo da bude elektor ima svaki punoljetni građanin koji se izjašnjava kao pripadnik romske nacionalne manjine i njegovu kandidaturu svojim potpisom podržava 30 pripadnika romske nacionalne manjine, sa biračkim pravom.

Pripadnik romske nacionalne manjine popunjavanjem i potpisivanjem obrasca SM-2 može da podrži samo jednog elektora.

Lice koje se prijavljuje da bude elektor, uz prijavu i potpise podrške, dostavlja izjavu o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini  (obrazac SM-3) i dokaz o crnogorskom državljanstvu (kopija lične karte ili uvjerenje o državljanstvu). Za autentičnost podataka odgovorni su kandidati za elektore u skladu sa zakonom.

Pravila i Obrasci se nalaze na sajtu Romskog savjeta u Crnoj Gori, na adresi www.romskisavjet.com

Pravila za izbore članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice

Potrebna dokumentacija za prijavu na elektorskoj skuštini se dostavlja lično u kancelarijama Romskog savjeta  ul. Kralja Nikole br.41 u Podgorici u period od 18.06.2021 godine zaključno sa 02.07.2021 godine svakim radnim danom od 09 do 13 časova, ili poštom na adresu Romski savjet ul.Kralja Nikole br.41, 81000 Podgorica sa naznakom: Izbornoj komisiji za izbor članova Romskog savjeta u Crnoj Gori – prijava za elektora.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*