Flash Vijesti

Poslovnik

Na osnovu  člana  15 stav 1 tačka 19 Statuta , Nacionalni Savjet  Roma na sjednici održanoj  dana 23.06.2013. godine  donosi

 

 POSLOVNIK

 O RADU  NACIONALNOG SAVJETA  ROMA

 

I . OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim poslovnikom uredjuje  se način rada, odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad    Nacionalnog Savjeta Roma:

 

  1. Pripremanje i zakazivanje sjednice,
  2. Tok i način vodjenja sjednice
  3. Način donošenja odluka
  4. Održavanje reda na sjednici
  5. Vodjenje i sastavljanje  zapisnika.

 

Član 2.

Odredbe ovog poslovnika primjenjuju se na  rad  Savjeta i povremenih radnih tijela Savjeta .

 

Član 3.

Sjednice nacionalnog savjeta su javne, osim u izuzetnim slučajevima  ako većina članova Savjeta odluči drugačije.

 

Član 4.

Predsjednik  savjeta je dužan da primjenjuje   odredbe ovog  poslovnika.

 

II.  PRIPREMANJE I SAZIVANJE SJEDNICE  SAVJETA

 

1.Sastavljanje prijedloga dnevnog reda

 

Član 5.

 

Prijedlog  dnevnog reda sastavlja Predsjednik Savjeta ili na inicijativu inicijativu 9  članova savjeta.

Član 6.

 

Prilikom sastavljanja prijedloga dnevnog  reda , Predsjednik je dužan da vodi računa da se u dnevni red  unesu prvenstveno ona pitanja koja su u nadležnosti Nacionalnog Savjeta  a ostala pitanja samo ako predlagač opravda njihovo razmatranje, sve u cilju ažurnosti i ekspeditivnosti.

 

Član 7.

U dnevnom redu sjednice savjeta unosi se vrifikacija zapisnika sa predhodne sjednice.

Član 8.

Sjednicu Savjeta saziva  Predsjednik savjeta ili 9 članova savjeta.

Član 9.

 

Sjednica  savjeta se održava   po potrebi  i   poslovnikom  regulisan način , najmanje jedan  put godišnje, osim u  vanrednim okolnostima kada je situacija takva da  je neophodno sazivati vanrednu sjednicu savjeta. Odluku o sazivanju vanredne sjednice  donosi  Predsjednik savjeta.

Član 10.

Poziv za sjednicu  članovima  Nacionalnog  savjeta  dostavlja se najmanje  5 dana prije sjednice. Poziv mora da sadrži predlog dnevnog reda , vrijeme i mjesto gdje će se sjednica održati. Uz poziv se obavezno dostavlja materijal i  dnevni red.

Član 11.

Sjednici Savjeta dužni su da prisustvuju svi članovi Savjeta.

Na poziv predsjednika , sjednicama  Savjeta mogu prisustvovati i predstavnici NVO , Medjunarodni prestavnici i institucije , predstavnici političkih partija, predstavnici državnih institucija, lokalnih  zajednica, predstavnici  medija (Štampa, radio i televizija) i predstavnici drugih organa i institucija, konačnu odluku o tome donosi savjet većinom glasova.

III.  RAD SJEDNICE

 

1. Prava i dužnost Predsjednika Savjeta.

Član 12.

Predsjednik Savjeta otvara sjednicu  Savjeta , utvrdjuje i objavljuje  da li na sjednici postoji kvorum za punovažno odlučivanje, utvrdjuje i objavljuje dnevni red, održava red i rukovodi radom sjednice. Član savjeta može predložiti izmjenu i dopunu dnevnog reda.  O predlozima iz stava 2 ovog člana savjet odlučuje većinom prisutnih članova.

 

Član 13.

 

Ukoliko član savjeta neopravdano izostane sa sjednice  ili se sa sjednice bez odobrenja  Predsjednika Savjeta  napušta   sjednicu , Savjet može zatražiti da se  ista osoba pozove na odgovornost.

 

2. Prava i dužnost članova savjeta

 

Član 14.

 

Član Savjeta ima pravo i dužnost da prisustvuje  i aktivno učestvuje u radu  sjednici Savjeta.

 

Član 15.

 

U slučaju opravdanog  izostanka da prisustvuje sjednici , svaki član Savjeta je  dužan da unapred obavijesti Predsjednika  ili sekretara savjeta  o razlozima svog izostanka, telefonom ili mejlom.

 

Član 16.

 

Član  Savjeta je dužan da savjesno izvršava poslove i zadatke koje mu povjeri Savjet i Predsjednik savjeta .

Član 17.

Svaki član Savjeta ima pravo da na sjednici  predloži  odluke , zaključake i druge akte iz nadležnosti savjeta.

3. Tok rada na sjednici savjeta

Član 18.

 

Po otvaranju sjednice , predsjedavajući utvrdjuje , da li na sjednici  prisustvuje dovoljan broj članova  Savjeta ( da li postoji kvorum ) za punovažno odlučivanje.  Ako je na sjednici savjeta prisutno  najmanje 9 članova savjeta, savjet može  da punopravno odlučuje i donosi odluke i zaključke. Savjet večinom glasova prisutnih članova utvrdjuje dnevni red sjednice.

 

Član 19.

Nakon što predsjedavajući konstatuje  da postoji kvorum i nakon utvrdjivanja dnevnog reda sjednice, čita se  zapisnik sa predhodne sjednice, samo ukoliko članovima savjeta  zapisnik nije dostavljen uz poziv. Svaki član savjeta ima pravo da  stavi primjedbu na  zapisnik uz kratko obrazloženje ,o osnovanosti primjedbe se odmah odlučuje na sjednici savjeta. Savjet verifikuje zapisnik sa predhodne sjednice u tekstu koji je dostavljen, odnosno nakon iznesenih dopuna ili izmjena.

 

Član 20.

 

Nakon usvajanja dnevnog reda i verifikacije zapisnika , prelazi se na rad prema utvrdjenim tačkama dnevnog reda.

 

Član 21.

Niko na sjednici ne može diskutovati , prije  nego    što   dobije   riječ od presjedavajućeg. Ućesnici  mogu  da govore samo o pitanjima, koja su na dnevnom redu, osim u izuzetnim slučajevima  ako to  predsjedavajući procjeni   da je neophodno i  predlog daje  na javno glasanje.

 

Član 22.

Niko nema pravo da diskutanta prekida u diskusiji ili upadne u riječ , ako se diskutant udaljava od teme o kojoj se raspravlja , ako ulazi u nepotrebnu opširnost , ako svojim izlaganjem vredja ili kleveće bilo kojeg člana savjeta, predsjedavajuči odnosno predsjednik  je dužan da ga opomene da ni po koju cjenu ne vredja ili narušava  javni red na  sjednici. Ako se diskutant ogluši na sve ove pozive, predsjedavajuči onda može oduzeti riječ diskutantu, udaljiti ga sa sjednice  savjeta i pozvati ga na odgovornost.

 

Član 23.

Članovi odnosno  lica o kojima se raspravlja na sjednici imaju pravo da prisustvuju sjednici i da daju potrebna objašnjenja.

 

Član 24

 

U pojedinim slučajevima Savjet  može odlučiti da trajanje pojedinačnih diskusija bude vremenski ograničeno. Svaki diskutant  je dužan da u svojoj diskusiji  iznese prijedloge za  o onome o čemu se  raspravlja ili vodi diskusija, osim ako njegova diskusija nije informativne prirode. Po istom pitanju može se diskutovati samo jedanput , osim u izuzetnim slučajevima kada je ponovna diskusija neophodna radi davanja objašnjenja bez  čijeg bi  pojašnjenja , moglo doći do pogrešnog zaključka.

Svaki prijedlog u diskusiji mora se obrazlagati. Predsjedavajući daje riječ diskutantima  po redu prijave. Evidenciju prijavljenih vodi zapisničar / sekretar savjeta.

 

Član 25.

 

Predsjedavajući   će dati riječ diskutantu preko reda ili mimo prijavljivanja, ako isti smatra da je povredjen poslovnik i to adekvatno obrazloži, o povredi zakonitosti , o udaljavanju sa dnevnog reda ili netačno iznjetim podacima koji mogu dovesti do nesporazuma. Diskusija traje  dok svi prijavljeni diskutanti ne  završe sa svojim izlaganjima, osim ako predsjedavajući  ili neko od članova savjeta   ustanovi  da je u toku diskusije pitanje dovoljno rasvjetljeno  i  objašnjeno i samim tim da se pristupi donošenju odluke ili zaključaka.

 

IV.  ODLUČIVANJE I GLASANJE

 

Član 26.

 

Nakon iscrpne diskusije ili prihvaćenom predlogu bez diskusije , Savjet  donosi odluku u skladu sa odredbama statuta i poslovnika.  Prvo se glasa po redosledu predloga , ako ih ima a potom u cjelini o pitanju koje je na dnevnom redu  sjednice

Član 27.

Savjet donosi odluke o pitanjima iz svog djelokruga većinom glasova  prisutnih članova nacionalnog savjeta, osim za pitanja propisana statutom za koje je propisana večina ukupnog broja članova.

 

Član 28.

Pravo glasa na sjednici savjeta imaju  svi  članovi savjeta, glasanje  je po pravilu javno , osim u slučaju kada  zakon  i statut  propisuje tajno glasanje ili kada  Savjet većinom glasova  odluči da je  neophodno   da glasanje bude tajno.

 

 Član 29.

 

Javno glasanje se vrši dizanjem ruku  na pitanje predsjedavajućeg ; “ Ko je za?” , a zatim “ Ko je protiv?” ili prozivkom  “ koje za” i   “ ko je protiv” prozivkom  sa spiska  članova savjeta. U slučaju da je  veći broj  glasova  “ Protiv “ smatraće se  da odluka  nije prihvaćena ili obrnuto  u koliko je  više glasova “ za “ smatraće se da je odluka prihvaćena.

 

Član 30.

Ako broj glasova “za” i “protiv” budu identični glasanje će se ponoviti  , ako i nakon toga stanje ostane nepromjenjeno sjednica će se prekinuti 15 min   a  zatim će se nastaviti diskusija i pristupiti ponovnom glasanju.

Član 31.

 

Glasanje prozivkom se vrši samo u slučajevima kada  to odluči savjet na samoj  sjednici.

Član 32.

Tajno glasanje se vrši glasačkim listićima  zaokruživanjem  “ za” ili  “ protiv  prebrojavanje glasova vrši izborna komisija sastavljena od članova savjeta ili neko drugo tijelo ili organ  kojeg Savjet ovlasti.

 

 V.  PREKID RADA SJEDNICE I USAGLAŠAVANJE  STAVOVA ČLANOVA

 

Član 33.

 

Savjet može odlučiti da se sjednica prekine ,ako se u toku dana ne mogu rješiti sva pitanja predvidjena dnevnim redom , ako to zahtjeva  većina prisutnih  članova ili iz nekih drugih opravdanih razloga. U tom slučaju  će se odmah   odrediti datum i vrijeme nastavka prekinite sjednice Savjeta. Savjet  takodje može odlučiti da se pojedina pitanja skinu sa dnevnog reda i iznesu na riješavanje na narednoj sjednici.

 

Član 34.

Svaki član savjeta može predložiti da se prije  glasanja o odredjenoj materiji  usaglase  izloženi stavovi. Ako u toku rasprave  članovi usaglase stavove pristupa se glasanju.

 

Član 35.

Ako predsjedavajući u toku rasprave na  sjednici  ocjeni da  ne postoji mogućnost usaglašavanja stavova do te mjere različiti , da se bez pribavljanja novih mišljenja ne može donijeti odgovarajuća odluka, predložiće savjetu odlaganje te tačke sa dnevnog reda za narednu sjednicu savjeta,  kako bi tražili  nove smjernice ili uputstva. Ovako nešto može predložiti   svaki  član  ili pojedinac nacionalnog  savjeta.

Član 36.

 

Ako savjet ne prihvati predlog iz  predhodnog  člana ovog  poslovnika , po završenoj raspravi pristupa se glasanju.

 

VI.  ODRŽAVANJE REDA NA SJEDNICI

 

Član 37.

Zbog povrede poslovnika , kleveta i neosnovanih optužbi diskutantima članovima savjeta mogu se izreći sledeće mjere:

 

  1. Opomena na red i poštovanje ljudskog integriteta i dostojanstva svakog pojedinca
  2. Zapisivačka ili javna opomena
  3. Oduzimanje riječi
  4. Udaljavanje sa sjednice
  5. Pozivanje na odgovornost

 

Opomena se  izriče  za narušavanje reda na sjednici ili narušavanja odredbi ovog poslovnika , opomenu izriče predsjedavajući.

 

Udaljenje sa  sjednice   izriče se zbog  uvreda ,  klevete , nedoličnog ponašanja, vrijedjanja i sl. , zbog oglušavanja na  već  izrečenu mjeru ili  zbog očiglednog grubog ometanja rada na sjednici ili opstrukcije.

 

Mjera udaljenja se izriče samo  za sjednicu na kojoj je mjera izrečena i prouzrokovana. Mjere iz stava 1 ovog člana izriče predsjednik.

 

Član 38.

Lice prema kojima je izrečena mjera  udaljavanje sa sjednice, dužno je odmah napustiti prostoriju u kojoj se sjednica održava. Ukoliko to ne učini ,predsjedavajući  će prekinuti sjednicu  i nastaviti tek onda kada izrečena mjera bude izvršena.

 

VII . PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 39.

Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*