Flash Vijesti

Category Archives: ARHIVA

Čestitka Reisa novoizabranom predsjedniku romskog savjeta u Crnoj Gori

Poštovani gospodine Šalja, U ime Islamske zajednice u Crnoj Gori i u svoje ime čestitam Vam izbor za predsjednika Romskog savjeta u Crnoj Gori. Odnos prema Romskoj populaciji predstavlja mjeru multikulturalizma i inkluzivnosti jednog društva. Uspjeh antidiskriminacionih politika ne ogleda se primarno u pravnoj regulaciji već u praksi, a Romska zajednica, nažalost, još uvjek svjedoči prisustvo segregacije, stigmatizacije i diskriminacije. ... Read More »

Šaljaj novi predsjednik Romskog Savjeta

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Romskog Savjeta konstatovana je ostavka dosadašnjeg predsjednika Isena Gašija i još tri člana. Gaši je ostavku podnio z zdravstvenih razloga. Gaši je funkciju predsjednika obavljao od konstituisanja Savjeta 2008. do danas. Za novog predsjednika izabran je Mensur Šaljaj, a za potpredsjednike Muhamed Uković i mr Sokolj Beganaj. Za predsjednika Upravnog odbora izabran je Senad Sejdović, ... Read More »

Isen Gaši podnio ostavku

Na vanrednoj sjednici koja je održana danas konstatovana je ostavka dosadašnjeg predsjednika Romskog Savjeta Isena Gašija i još tri članova savjeta. Gaši je na svoj lični zahtjev podnio ostavku u Savjetu, iz zdravstvenih razloga. Isen Gaši je funkciju predsjednika obavljao od prvog konstituisanja savjeta 2008. do danas. Gaši se zahvalio svojim saradnicima i svim članovima savjeta na saradnji, koja je ... Read More »

Poziv za učešće na elektorskoj skupštini

Na osnovu člana 33 stav 10 Zakona o manjinskim pravima i slobodama (Službeni list RCG, br. 31/06, 51/06 i 38/07 i Službeni list Crne Gore, broj 002/11, 008/11 i 031/17), i na osnovu člana 6 Pravila za izbore članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice (Službeni list Crne Gore, broj 58/2017 od 22.09.2017), Romski savjet u Crnoj Gori, ... Read More »

Neophodno je sistemsko rješenje za političko predstavljanje Roma i Egipćana u crnogorskom parlamnetu

Pot­pred­sjed­nik  romskog savjeta Mu­ha­med Uko­vić po­zvao je  sve par­ti­je či­ji će pred­stav­ni­ci ra­di­ti na iz­mje­ni iz­bor­nog za­ko­na da omo­gu­će si­stem­sko rje­še­nje za po­li­tič­ko pred­sta­vlja­nje te dvi­je na­ci­o­nal­ne za­jed­ni­ce u par­la­men­tu. On je ka­zao da bi se ti­me stvo­ri­li pred­u­slo­vi da se Ro­mi i Egip­ća­ni po­li­tič­ki or­ga­ni­zu­ju i ubr­zo for­mi­ra­ju svo­ju na­ci­o­nal­nu stran­ku. Ovo je od­lič­na pri­li­ka da se po­sto­je­ći cen­zus ... Read More »